Üye İş Yeri Sözleşmesi

SATICI İŞ BİRLİĞİ VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu satıcı işbirliği ve ilan sözleşme si merkezi Cevizli Mah. Saraylar Cad. No:6 İç kapı No: 74 Maltepe / İstanbul adresinde kaim ATİK DİJİTAL REKLAM A.Ş. (baqbi) ile merkezi ...................................................................................................................... .............................................. ......... adresinde bulunan ....................................................................... ( İşbirliği kurulan Satıc ı ) arasında kurulmuştur.

1.2. Bu sözleşmede ATİK DİJİTAL REKLAM A.Ş. bundan sonra Baqbi olarak , İşbirliği kurulan şirket SATICI olarak anılacaktır. Baqbi ve satıcı müştereken ‘‘taraflar ’’ olarak anılacaktır.


2. TANIMLAR

Satıcı :

Baqbi ile yapmış olduğu bu sözleşme ile websitesine ( u ygulama / application ) üye olan ve websitesi aracılığı yla yayınladığı ilan ve r eklamlarıyla satışı yasak olmayan çeşitli ürün ve /veya hizmetleri satışa sunan tüzel/gerçek kişidir.


Alıcı :

Websitesi üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Hizmet/Hizmetler :

Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Baqbi tarafından websitesinde sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazar lama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Websitesi ( uygulama / applicati on ) :

Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Atik Dijital Reklam A. Ş. ’ye ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulma kta olduğu www. baqbi .com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Websitesinde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

İş Günü :

Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.


3 . SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusunu, Webesitesin de Baqbi tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart v e koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ni oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Baqbi işbu ticari faaliyette sadece, websitesin ( u ygulama / application ) ’d e Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Websi tesi ’ nden gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

3.2. B aqbi , www. baqbi .co m alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçleri ni hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir platformda alışveriş yapma, hizmet sağlama, aradıklarını bulma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. B aqbi , Websitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.3 . İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, Baqbi tarafından yönetilmekte olan www. baqbi .com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağazadan satış yapmak, hizmet sağlam ak, reklam yapmak , amacıyla sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcıyı faydalandırmak istemektedir.

3.4. İşbu Sözleşmenin amacını, Websitesi üzerinde B aqbi ya da B aqb inin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetlerden, Satıcıların yararla nmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

3.5. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, ŞİRKET tarafından Satıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşmenin kapsamına girmemektedir .


. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle " Mağaza açmak için Gerekli Doküman Listesi" ("Ek1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakl a birlikte, B aqbi ’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

4.2. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesinde (uygulama/ bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tara fından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü i şlem B aqbi nezdinde Satıcıyı temsilen yapılmış kabul edilecektir .

4. 3. Satıcı, Uygulama ’da satışa sun duğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için B aqbi ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder .

4.5. Görsellerin Satıcı tarafından B aqbi ’ye verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca ese r niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki i şleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınır lı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın Baqbi ’ye üçüncü kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

4. 6 . Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sor umludur. Satıcı ayrıca, Websitesinde ve Sanal Mağazada yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı , Websitesini kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt ed er. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşmenin Madde 7. 3 ü n ü n uygulanacağını kabul eder. Satıcı Websitesinde ve Uygulamada yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve Baqbi karşı sorumludur.

. 7 . Satıcı, Uygulama ’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörl er olmak üzere üçüncü kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde Baqbi ’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4 . 8 . Satıcı, Uygulama ’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzua t doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin i nternet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK - 2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK - 2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür . Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Uygulama üzerinden söz leşme akdedecek ve sadece Uygulama üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Uygu lama ’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Uygulama dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Uygulama dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Uygulama dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı Baqbi ’nin bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır.

4. 9 . Satıcı, Uygulamaya üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satı cı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Uygulama ’da Baqbi aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, Baqbi ’nin bu fiil lerden doğan zararlarını karşı lamakla mükelleftir.

4 .10 Satıcı, üyeliğini dondurmak yada silerek www.baqbi .com sitesinden ayrılmak istediği takdirde iki (2) ay önceden Baqbi ’ y i bilgi lendirmeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, b u yükümlülüğe uymadığı takdirde, Baqbi ’ nin kullanıcılarına karşı sorumluluğu uyarınca, doğabilecek her türlü zarar, ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rucu kabul ve taahhüt eder.


ATİK DİJİTAL REKLAM A.Ş. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 1 . B aqbi , Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. B aqbi , bu bilgileri Hizmetler’in tam ve g ereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla Baqbi ’nin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin Baqbi tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve sakla nmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.12. Baqbi Uygulama ’nın tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Uygulama ’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla Uygulama da , sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değişt irme hakkına sahiptir.

4 .13. Baqbi , 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de Baqbi ’nin , Satıcı tarafından Uygulamada yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Baqbi , Uygulama üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. B a qbi ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

4.14. Satıcı, Uygulama ’da y ayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Baqbi , Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Uygulama ’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etm esi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geç ici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda Uygulama ’d a n herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Baqbi ’nin herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.15. Satıcı, Alıcılar’la Uy gulama ’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, Baqbi ’nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevz uat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonras ı gereksinim duyulan servis vs. H izm etlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Uygulama ’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtil diği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

4.16. Baqbi tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Baqbi Uygulamaları na ve websitelerine alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Uygulama ’ y a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Uygulama ’ y a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

4.17. Uygulama ’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve Baqbi tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin ser gilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler Baqbi tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Şu kadar ki, Taraflar’ca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın Baqbi fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez.

4.18. Satıcı ayrıca öncesinde Baqbi ’nin yazılı i zni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunm ayacaktır. Satıcı, Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 2 (iki) yıl süre boyunca Baqbi ’yi ve Baqbi ’ye ait markaları kötüleyici veya bunları hedef gösteren, söz konusu markaların ve Baqbi ’nin ticari itibarını zedeleyecek b eyan, eylem ve söylemlerde bulunmayacağını, işbu Sözleşme tahtındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini ifa ederken iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine uyacağını, haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satı cı işbu maddenin ihlali halinde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. Baqbi tarafından Satıcı’nın Uygulama ’da orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı Ba qbi ’ye 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, Baqbi ’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, Baqbi ’ nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır .

4.19. S atıcı, Uygulam ’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenece k yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahib inin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri es er sahibinin rızası ile Uygulama ’da satışa sunduğunu, üçüncü kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, Baqbi ’nin ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, Baqbi ’ye ürünlerl e ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz d erhal Baqbi ’ye temin edeceğini aksi halde Baqbi ’nin Satıcı’nın Uygulama ’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. 20. Uygulama ’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgi li ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün ia desini kabul edip etmeyeceğini Baqbi ’ye 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, Baqbi tarafından Uygulama üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kar arını Baqbi ’ye iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın ürünleri incel emeye alması halinde Baqbi tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. Baqbi işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tut ar.

4.21. Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde Baqbi uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Baqbi bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebil ecektir.


5 . MALİ HUSUSLAR

5.1. Satıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden ücretsiz faydalanabilecek tir. Baqbi ’nin ekstra reklam ve satıcıyı öne çıkarıcı çalışmaları ücrete tabidir ve bu ücretleri Baqbi dilediği gibi belirleyebilecektir. Satıcı ’nın ekstra reklam ve ürünlerini öne çıkaran özellikleri kullanması zorunluluğu yoktur. ( EK - 3 Baqbi tarafından Satıcıya uygulanacak olan komis yon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları EKte yer alan "Finansal ve Özel Çalışma Şartları"nda belirlendiği şekilde uygulanacaktır.

5 .2. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya peraken de satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı ; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, a yrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle Baqbi ’nin uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defat en ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. İşbu Sözleşmenin Madde 7. 3. ü uyarınca , Baqbi , maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcının cari hesabından mahsup edebilir v eya Satıcıdan bizzat tahsil edebilir.


6. S ÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

6.1. B a qbi , işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Uygulama( websitesi ) üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildir imde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

6.2. Şüpheye mahal vermemek adına, B aqbi belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşmeye eklemel er yapma hakkına da sahiptir. Ayrıca Uygulama üzerinde sunulacak olan Hizmetlerin ve B aqbi tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürün ve hizmetlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Baqbi tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Baqbi tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesinden ( uygulamadan ) takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

6.4. Taraflar, Satıcının Uygulama ya üye olurken bildirdiği e - posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcının Uygulamaya kayıtlı adresine e - posta gönderimi yazılı iletişim ol arak kabul edilecek olup, Satıcının e - posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Satıcının bildirmiş olduğu adres ve/veya e - posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Tarafa bildirilmediği takd irde son adres ve/veya e - posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.


7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ , SONA ERMESİ VE TAZMİNAT

7.1. Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözl eşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

7.2. Taraflardan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfi yeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

7 .3. Satıcı, işbu Sözleşmenin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Satıcı Ofisinde ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle Baqbi’nin doğrudan veya dol aylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini B aqbi ’ nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye ma hal bırakmamak adına, B a qbi ’nin söz konusu hakkını kullanması B aqbi ’nin Sözleşmeyi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve ŞİRKET Sözleşmeyi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.


8. GİZLİLİK

8.1. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanların ın öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgiler i açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle doğr udan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

8.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışman larının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.


9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUN MASI

9.1. Satıcı veri işleyen sıfatı ile Baqbi ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenl emeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder .

9 .2. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı Baqbi adın a elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

  1. Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve B aqbi ’nin tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, Baqbi ’nin belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,
  2. Kişisel verilerin herhangi bir surette üçüncü kişilere aktarılması halinde iş bu 9 . maddedeki yükümlülüklerden üçüncü kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,
  3. Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak Baqbi ’nin menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisin e yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda B aqbi ’yi derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği Baqbi ’ye vermeyi ve Baqbi ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak Baqbi tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamay ı,
  4. İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idar tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürü rlükte kalmaya devam edecektir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm duruml arda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde ; gecikme eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu duruml ar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek a rızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


11. DEVİR YASAĞI

S atıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini Baqbi ’nin yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. B aqbi ’nin yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.


11. U YGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Adliyes i Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkil idir.


12. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ ve D ELİL SÖZLEŞMESİ

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Baqbi ’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve mü nhasır deli l teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder .


13. B ÜTÜNLÜK VE BÖ LÜNEBİLİRLİK

13. 1 . Sözleşmenin Bütünlüğü , İşbu Sözleşmenin ekleri, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşmeyle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşmenin konusun a ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir .

13. 2 . İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


14. VERGİLER

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflar’ca yarı yarıya karşılanacaktır .


15. YÜ RÜRLÜK

1 5 (o n beş ) maddeden ve 5 (beş) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’n in ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.


EKLER:

EK1: Gerekli Doküman Listesi

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK3: Finansal Şartlar

EK4: Bilgilendirme ve Muvafakatname

EK5: Vade ve Komisyon Tablosu